Tuesday, 3 July 2018

BAGAIMANA STATUS NEGARA ISLAM DITENTUKAN

Sebuah negara disebut negara Islam apabila telah memenuhi dua syarat iaitu hukum yang diterapkan di negara tersebut adalah hukum Islam dan kekuasaan (pemerintahan) di negara tersebut dikendalikan dan dipimpin sepenuhnya oleh kaum muslim.

Dengan demikian, pengkategorian negara Islam atau negara kafir tidak didasarkan pada seberapa banyak jumlah penduduk muslim atau kafir yang ada di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh hukum yang diterapkan dan kekuasaan yang mengendalikan negara tersebut. 

Madinah dianggap negara Islam pertama. Sebelum hijrah Rasulullah SAW dan tertegapnya ajaran Islam di Madinah, tidak terdapat negara Islam. Adapun Makkah dan negeri-negeri di sekitarnya tetap berstatus darul kufur kerana syiar Islam belum diamalkan di kawasan tersebut.

Biarpun, pada ketika itu telah ada orang Islam tinggal, tetapi ia belum dikenali sebagai negara Islam disebabkan tidak ada jaminan kebebasan dan keselamatan mengamalkan ajaran Islam, sedangkan di Madinah, hukum-hukum Islam diterapkan dan ditampakkan secara jelas, dan jaminan keamanan dalam dan luar negeri berada di bawah tangan kaum muslim.

Perkara kedua dibuktikan mengenai kedudukan Madinah sebagai negara Islam pertama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman Ibnu Buraidah bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Serulah mereka pada Islam. Jika mereka menyambutnya, terimalah mereka, dan hentikanlah peperangan atas mereka, kemudian ajaklah mereka berpindah dari negerinya (darul kufur) ke Darul Muhajirin (Darul Islam, yang berpusat di Madinah), dan beritahukanlah kepada mereka bahwa jika mereka telah melakukan semua itu maka mereka akan mendapatkan hak yang sama sebagaimana yang dimiliki kaum muhajirin, dan juga kewajiban yang sama seperti halnya kewajiban kaum Muhajirin (Hadis Riwayat Muslim).

Jelas sekali, negara Islam adalah negara yang di dalamnya diterapkan hukum Islam, sementara jaminan keamanannya ditanggung dan dikendalikan sepenuhnya oleh kaum Muslim; tanpa memperhatikan lagi komposisi penduduk Muslim dan kafirnya.

Dr. Muhammad Khair Haekal menyatakan bahwa sesungguhnya dar al-Islam adalah istilah syari yang dipakai untuk menunjukkan realiti tertentu dari sebuah negara. Istilah dar al-kufr juga merupakan istilah syari yang digunakan untuk menunjukkan realiti tertentu dari sebuah negara yang berlawanan dengan negara Islam. Begitu pula istilah dar al-kufr, dar as-Syirk dan dar al-harb; semuanya adalah istilah syari yang maknanya bukan negara Islam.

Istilah dar al-Islam dan dar al-kufr telah dituturkan di dalam Sunnah dan atsar para sahabat. 

Imam al-Mawardi menuturkan sebuah riwayat dari Nabi SAW bahawa baginda pernah bersabda: “Semua hal yang ada di dalam Darul Islam menjadi terlarang (terpelihara), sedangkan semua hal yang ada di dalam dar asy-syirk telah dihalalkan.”

Maksudnya, semua orang yang hidup di dalam Darul Islam, harta dan darahnya terpelihara. Harta penduduk Darul Islam tidak boleh dirampas, darahnya juga tidak boleh ditumpahkan tanpa ada alasan yang syari. Sebaliknya, penduduk darul kufur, maka harta dan darahnya tidak terpelihara, kecuali ada alasan syari yang mewajibkan kaum Muslim melindungi harta dan darahnya.

Di dalam kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf dituturkan, bahwa ada sebuah surat yang ditulis oleh Khalid bin Walid kepada penduduk al-Hijrah.

Di dalam surat itu tertulis: "Aku telah menetapkan bagi mereka (penduduk Hirah yang menjalin perjanjian dzimmah), yakni orang tua yang tidak mampu bekerja, atau orang yang cacat, atau orang yang dulunya kaya lalu jatuh miskin, sehingga harus ditanggung nafkahnya oleh penduduk yang lain; semuanya dibebaskan dari pembayaran jizyah, dan mereka akan dicukupi nafkahnya dari harta Baitul Mal kaum Muslim, selama mereka masih bermukim di Darul Hijrah dan Darul Islam. Jika mereka berpindah ke negeri lain yang bukan Darul Hijrah maka tidak ada kewajiban bagi kaum Muslim untuk mencukupi nafkah mereka."
 
Ibnu Hazm mengatakan: “Semua tempat selain negeri Rasulullah SAW adalah tempat yang boleh diperangi; disebut dar al-harb, serta tempat untuk berjihad.”

Para fukaha juga telah membahas kedua istilah ini di dalam kitab-kitab mereka. Dengan penjelasan para fukaha tersebut, kita dapat memahami syarat atau sifat yang harus dimiliki suatu negara hingga absah disebut negara Islam.

Imam al-Kasai, di dalam kitab Badai ash-Shanai, mengatakan: Tidak ada perbedaan di kalangan fukaha kami, bahwa darul kufur (negeri kufur) boleh berubah menjadi darul Islam dengan terlaksana hukum-hukum Islam di sana. Mereka berbeza pendapat mengenai darul al-Islam, bila ia boleh berubah menjadi darul al-kufur? 

Abu Hanifah berpendapat, negara Islam tidak akan berubah menjadi negara kafir kecuali jika telah memenuhi tiga syarat:
- Pertama: telah jelas diamalkan hukum-hukum kufur di dalamnya. 
- Kedua: meminta perlindungan kepada negara kafir lain.   
- Ketiga: kaum muslim dan kafir zimmi tidak lagi dijamin keamanannya.
 
Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, “Negara Islam berubah menjadi negara kufur jika di dalamnya telah tampak jelas hukum-hukum kufur.
 
Di dalam hasyiyah (catatan pinggir) Ibnu Abidin atas kitab Ad-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar disebutkan: “Negara Islam tidak akan berubah menjadi dar al-harb….(kerana) contohnya, orang kafir dapat menguasai negeri kita, atau penduduk Mesir murtad kemudian mereka berkuasa, atau diterapkan atas mereka hukum-hukum kufur; atau negeri itu mencabut dzimmah (perjanjian untuk mendapatkan perlindungan dari negara Islam), atau negeri mereka dikuasai oleh musuh; salah satu hal tersebut tidak menjadikan negara Islam berubah menjadi negara kafir jika telah memenuhi tiga syarat.

Adapun Abu Yusuf dan Mohammad berpendapat, cukup dengan satu syarat saja, yakni diamalkan hukum-hukum kufur di negara itu, dan ini adalah qiyas.

Syaikh Muhammad Abu Zahrah memberi pendapat: “Barangkali buah perbedaan di antara dua pendapat tersebut tampak jelas pada masa kita sekarang ini. Kerana itu, jika pendapat Abu Hanifah itu diterapkan maka negeri-negeri mulai dari wilayah barat hingga daerah Turkistan dan Pakistan terkategori Darul Islam. Sebab, walaupun penduduknya tidak menerapkan hukum-hukum Islam, mereka hidup dalam perlindungan kaum Muslim. Kerana itu, negeri-negeri ini termasuk Darul Islam. Jika pendapat Abu Yusuf dan Muhammad serta para fukaha yang sejalan dengan keduanya diterapkan maka negeri-negeri Islam sekarang ini tidak terhitung sebagai Darul Islam, tetapi dar al-harb. Sebab, di negeri-negeri itu tidak tampak dan tidak diterapkan hukum-hukum Islam.

Di dalam kamus fikihnya, Syaikh Sadi Abu Habib menjelaskan tentang Darul Islam dan dar al-harb sebagai berikut: "Menurut pengikut mazhab Syafi, dar al-harb adalah negeri-negeri kaum kafir (bilad al-kuffar) yang tidak memiliki perjanjian damai dengan kaum Muslim. Adapun Darul Islam menurut pengikut mazhab Syafi adalah setiap negeri yang dibangun oleh kaum Muslim, seperti Baghdad dan Bashrah; atau penduduknya masuk Islam, seperti Madinah atau Yaman; atau negeri yang ditaklukkan dengan perang, semacam Khaibar, Mesir dan wilayah kota Iraq; atau ditaklukkan secara damai; atau wilayah yang kita miliki dan orang kafir yang hidup di dalamnya membayar jizyah.

Adapun menurut pengikut Imam Ahmad bin Hanbal:“Darul Islam adalah setiap negeri yang dibangun oleh kaum Muslim, seperti Bashrah, atau negeri yang ditaklukkan oleh kaum Muslim, seperti kota Yaman.”  

Abdul-Qadir Audah menyatakan: "Darul Islam adalah negeri yang tampak jelas di dalamnya penerapan hukum-hukum Islam, atau penduduknya yang Muslim mampu menampakkan hukum-hukum Islam di negeri itu. Termasuk Darul Islam setiap negeri yang seluruh penduduknya beragama Islam, atau majoriti beragama Islam. Juga termasuk Darul Islam setiap negeri yang dikuasai dan diperintah oleh kaum Muslim, walaupun majoriti penduduknya bukan kaum Muslim. Termasuk Darul Islam juga setiap negeri yang dikuasai dan diperintah oleh bukan Muslim, namun penduduknya yang Muslim masih tetap boleh menampakkan hukum-hukum Islam, atau tidak ada satu pun halangan yang merintangi mereka untuk menampakkan hukum-hukum Islam.

No comments:

Post a Comment